با تخفیفان بهترم میشه

هدف ما در تخفیفان تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین بستر تجارت و تبلیغات در ایران است تا با استفاده از راه‌کار معرفی جدیدترین‌ها در سطح کشور و قیمت‌های مناسب بتوانیم بستر ارتباطی تمامی صاحبان کسب‌وکار با مشتریان بالقوه باشیم. ما معتقدیم تجارت الکترونیک و اینترنت، بسترهای دنیای جدیدی برای ارتباط این دو گروه و معرفی آنان به یکدیگر است. ما در تخفیفان بزرگ‌ترین نقش را در این فضا ایفا خواهیم کرد.   در این مسیر به دنبال تجربه و دانش شما هستیم

Back

Front-End Developer

Tehran
Share This Job

Responsibility

Building highly scalable and robust web services to handle millions of requests per day.

Researching best practices to meet technical requirements and implementing them.

 Working on an agile team to deliver required features with the highest quality.

Create a positive environment for the people around you, sharing knowledge with everyone and helping the team grow.

Having the ability to break a complex problem into smaller issues and resolve them.

Improving the performance of existing services by optimizing codes and queries.

Responsible for mentorship, evaluations, conflict resolution and recognition of the staff to maintain highly motivated and engaged employees

Deliver features, from 0 to 100%, tested (manual and automated), efficient and working.

Be passionate and interested in new technologies

Requirements

Strong knowledge of JavaScript

Proficiency in ReactJs Library

Good knowledge of NextJs Framework

Good experience with state managment tools and FLUX structure (redux and relevant middlewares)

Good knowledge of SPA

Strong understanding of Modular structures

Good knowledge of HTML & CSS

Good knowledge of LESS & SASS

Good knowledge of Bootstrap

Good knowledge of Rest API

Good knowledge of Git